Monthly Archives: October 2015

  • Nghị định 86/2015 của Chính Phủ

    Nghị định 86/2015 của Chính Phủ

    CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 86/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2015   NGHỊ ĐỊNH QUY […]